วิธีการจอง

แกรนด์ อันดามัน ทราเวล

 1. ลูกค้าศึกษารายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ของโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง

 2. ท่านสามารถจองทริป โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

  • ชื่อ – นามสกุล
  • เบอร์ติดต่อ
  • จำนวนผู้เดินทาง
  • โปรแกรมที่ต้องการเดินทาง
  • รายละเอียดอื่นๆ เช่น สถานที่รับส่ง , อาหารที่แพ้ เป็นต้น
  • ในกรณีที่ให้ทางเราจองโรงแรมให้ ต้องเช็คห้องว่างก่อนทุกครั้ง ระบุโรงแรมที่ต้องการเข้าพัก วันเข้าพัก จำนวนคืนที่เข้าพัก
  • ในกรณีคนไทย ส่งสาเนาบัตรประชาชน ถ้าชาวต่างชาติ ส่งสาเนาพาสปอร์ต แจ้งรายละเอียดดังกล่าวด้านบน ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  • Facebook www.facebook.com/grandandamantravel
  • Line ID และเบอร์โทรศัพท์
   • 09-9081-4444
   • 09-0710-5555
   • 08-5157-6666
   • 08-3643-7777
 3. ชำระมัดจำ 50% จากยอดทั้งหมด โอนเข้าบัญชี.

  • บจ.แกรนด์อันดามันทราเวล
   เลขที่บัญชี 291-0-86222-2
   ธนาคารกรุงเทพ สาขาระนอง
 4. ส่งหลักฐานการโอน

  • หลังจากชำระมัดจำแล้ว ส่งหลักฐานการโอนให้ตามช่องทางที่ลูกค้าติดต่อจองเข้ามา ทาง Facebook หรือ Line หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการโอนแล้วจะส่งใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการจองให้ลูกค้า

หมายเหตุ:

 • กรณีเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทาง ลูกค้าต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง
 • กรณีเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเข้าพักสาหรับโรงแรม ลูกค้าต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันเข้าพัก
 • กรณีการยกเลิกการเดินทาง หรือ ห้องพัก ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินให้ลูกค้าได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่เกิดมรสุม สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย และทางการเมียนมาร์มีประกาศงดเดินเรือ ลูกค้าสามารถเลื่อนการเดินทางได้ และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ลูกค้